กิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ One day trip to Penang 2023

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม, 26 สิงหาคม และ 9 กันยายน 2566 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดโครงการ English development through English for Communication : One day trip to Penang 2023 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านการเรียนรายวิชา English for Communication ในระดับ Intermediate หรือ Intermediate Plus เนื่องจากคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องผ่านการเรียน PSU MOOC ในรายวิชานี้ ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนในชีวิตประจำวันแล้ว รายวิชานี้ยังช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเภทการสอบ PSU-EST ด้วย

นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของสังคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ณ รัฐปีนัง ซึ่งเป็นรัฐหนึ่งของประเทศมาเลเซีย ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา เป็นเมืองมรดกโลกที่มีทั้งสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโน-โปรตุกีส อาหาร วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเจริญก้าวหน้าที่น่าศึกษา