EILA ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 “ลอยกระทงสงขลานครินทร์”

EILA ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 “ลอยกระทงสงขลานครินทร์”

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่ประเพณีอันดีงาม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย กิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานบริหารสถาบัน สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประกอบด้วย ขบวนแห่คณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การประกวดหนูน้อยนพมาศ นิทรรศการประเพณีลอยกระทง และการแสดงบนเวที เป็นต้น สำหรับสำนักการศึกษาฯ นำโดย รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี และตัวแทนบุคลากร ร่วมเดินขบวนแห่จากหน้าคณะเภสัชศาสตร์ มายังบริเวณหน้าสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ และร่วมกิจกรรมลอยกระทง ณ บริเวณตึกฟักทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่