บรรยากาศงาน “งานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา 2566″

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดงาน “วันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปี 2566” ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 โดยนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมในพิธี

การจัดงานครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักเรียน นักศึกษา คนหางาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทหารกองประจำการที่ใกล้ปลดประจำการ หรือผู้สนใจที่จะประกอบอาชีพอิสระ และประชาชนทั่วไปที่มีจํานวนกว่า 2,400 คน เพื่อให้กลุ่มเหล่านี้ ได้เปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดทางอาชีพ ได้มีโอกาสรู้จักอาชีพและลักษณะการทำงาน การประกอบอาชีพที่หลากหลายที่ตนเองสนใจ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครงาน และนายจ้าง/ สถานประกอบการได้มีโอกาสพบกับผู้สมัครงานได้ พร้อมทั้งได้สัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ยังมีการให้ความรู้ด้านธุรกิจส่วนตัวรองรับการทำงานในระบบเศรษฐกิจใหม่ โดยผ่านการเป็นอินฟลูเอ็นเซอร์ การขายสินค้าออนไลน์ และภายในงานยังมีการฝึกและสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ มีนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย

อนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการให้ความรู้การออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและการเรียนการสอน WIl/ แสดงผลการดำเนินงานของเครือข่าย ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันในเครือข่ายข้างต้น ได้เข้าบูธสถานประกอบการ เพื่อสอบถามตำแหน่งงานสหกิจศึกษา/ การสัมภาษณ์งานเบื้องต้น และสอบถามข้อมูลการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับเจ้าหน้าที่ประจำบูธอีกด้วย