EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบและการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Class Design Management and STEM Rubric Assessment”

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบและการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Class Design Management and STEM Rubric Assessment”

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมให้แก่คณาจารย์ ม.อ. หัวข้อ “การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบและการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Class Design Management and STEM Rubric Assessment” เพื่อให้อาจารย์สามารถออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ สามารถออกแบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับแนวคิด STEM ให้เกิดประสิทธิภาพและนวัตกรรมในกระบวนการสอน ความรู้ ความเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด ออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบและการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Class Design Management and STEM Rubric Assessment และสร้าง Rubric Assessment ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในแนวคิด STEM โดยอาจารย์สามารถนำความรู้ของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ปานรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มาร่วมถ่ายทอดความรู้ และข้อเสนอแนะแก่คณาจารย์ ณ ห้อง His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa PSU STEM Center ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์