EILA วิเคราะห์งานด้วยแนวคิดจาก Lean ในการอบรม “การปรับปรุงการทำงานด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean)”

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมบุคลากร “การปรับปรุงการทำงานด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean)” ให้กับบุคลากร (รอบที่ 2) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยครั้งนี้ เป็นการนำเสนอกิจกรรมกลุ่มของแต่ละฝ่ายฯ ในการวิเคราะห์งานด้วยแนวคิดจาก Lean วิทยากรโดย รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาร่วมถ่ายทอด ให้ความรู้ และข้อเสนอแนะแก่แต่ละกลุ่ม ทำให้บุคลากรสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องอบรม EILA6 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์