EILA จัดอบรมบุคลากร “การปรับปรุงการทำงานด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean)”

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมบุคลากร “การปรับปรุงการทำงานด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean)” ให้กับบุคลากร ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 (รอบที่ 1) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแนวคิดเบื้องต้นของลีน (Lean) การระบุคุณค่า (Values) ของสินค้าและบริการ การวิเคราะห์ความสูญเปล่า และการปรับปรุงการทำงานด้วยระบบลีน วิทยากรโดย รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาร่วมถ่ายทอดและให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องอบรม EILA5 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้ มีกิจกรรมกลุ่มให้แต่ละฝ่ายวิเคราะห์งานด้วยแนวคิดจาก Lean ของฝ่ายฯ เพื่อการนำเสนอในครั้งต่อไป ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566