EILA ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 คณะผู้ศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดการ/การบริหารหลักสูตร และ Credit Bank เพื่อพัฒนากระบวนการงานและการบริหารจัดการองค์กร ที่สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมี รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมและบุคลากรให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง