EILA ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร โดย ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์ในกิจกรรม Active Learning ของรายวิชาศึกษาทั่วไปภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมถึงการบริหารจัดการงานสำนักงาน และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ และนายแดง โฉมทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง