EILA ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  คณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร โดย ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีการศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ PSU MOOC และ LMS ที่สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมี ผศ.ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมและบุคลากรให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง