EILA ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยทักษิณ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 รองศาสตราจาย์ ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งนำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาระบบบริการการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ในการนี้คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้