EILA ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร และ รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง