EILA ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ศึกษาดูงาน จาก Universiti Utara Malaysia (UUM)

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก University Teaching and Learning Centre, Universiti Utara Malaysia (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย เข้าศึกษาดูงานและเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม (Service-learning) ณ ห้องประชุม EILA3 ชั้น 8 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาตัวแทนจากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในประเด็นดังกล่าว ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง