EILA ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2567”

EILA ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2567”

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นราภรณ์ ไชยรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง ซึ่งได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2567 จาก สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567