เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง คว้า 3 รางวัลระดับชาติ งานวัน CWIE Day ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2567

เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง คว้า 3 รางวัลระดับชาติ งานวัน CWIE Day ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2567

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง (เครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง) คว้า 3 รางวัลระดับชาติ จากการประกวดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 13 และ 15 พฤษภาคม 2567 โดยรางวัลที่ได้รับมีดังนี้

รางวัลดีเด่นประเภทผู้ปฏิบัติการ CWIE ในสถานศึกษา
ได้แก่ นางสาวพีรยา จินดามณี งานสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รางวัลรองดีเด่นประเภทผลงานนักศึกษา CWIE ด้านนวัตกรรม
ได้แก่ นายก.ธนกร กาญจนภักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงการเรื่อง : Design and build prototypes of automatic fire extinguisher
สถานประกอบการที่ออกปฏิบัติงาน :บริษัทเอสเอ็นซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด

รางวัลรองดีเด่นประเภทผลงานนักศึกษา CWIE นานาชาติ
ได้แก่ นายสันติสุข ปานแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
โครงงานเรื่อง Conduct validation study of the halogen moisture Analyzer against conventional method using oven for The moisture content analysis of desiccated coconut.
สถานประกอบการที่ออกปฏิบัติงาน : Franklin Baker, Incorporated,the Philippines

โดยเข้ารับรางวัล จาก คุณศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงาน วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน CWIE DAY ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

งาน CWIE DAY กำหนดจัดเป็นประจำในทุก ๆ ปี เพื่อถ่ายทอดนโยบายด้านการพัฒนากำลังคนในระดับประเทศและแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ของการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รวมทั้งเป็นเวทีในการมอบรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นให้แก่นักศึกษา บุคลากร และสถานประกอบการที่มีผลการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น จากผลงานถือเป็นความสำเร็จของเครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งเครือข่าย CWIE ภาคใต้ตอนล่าง จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานต่อไป เพื่อสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ และสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาในการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน