สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมหารือกับ Hatyai Village เพื่อพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมหารือกับ Hatyai Village เพื่อพัฒนาการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยทีมงาน ได้เข้าพบผู้บริหารของ Hatyai Village โดยมีคุณรวินท์อร สินธทียากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) และคุณกิตติกร แสงซ้าย ผู้จัดการโครงการ หารือแนวทางการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)

การหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ซึ่งเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการสร้าง ส่งเสริม ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงก่อนสำเร็จการศึกษาและผลิตบัณฑิตให้มีทักษะและความรู้ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

การพบปะครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจในท้องถิ่น เพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการทำงานของนักศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งหวังให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีทักษะที่พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
คุณกาญจนา กองสวัสดิ์ โทร. 0-7428-9225
อีเมล: kanjana.ko@psu.ac.th
ทีมดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์