บุคลากร EILA ร่วมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) งานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567

บุคลากร EILA ร่วมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) งานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 บุคลากรสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ในงานเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2567 จัดขึ้นโดยศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและสร้างความผูกพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดงาน และ รศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรทั้ง 5 วิทยาเขต เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5 ผลงานของ EILA ที่ผ่านการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยฯ และได้ร่วมนำเสนอผลงานครั้งนี้ ได้แก่

1) บัตรประชาชนแบบ Smart Card สู่การพัฒนากระบวนการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวแบบอัตโนมัติ (Development process of auto-update personal information by Smart identity Card) (โดย คุณนวนิก จุลนพ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล)

2) การพัฒนาระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (EILA Event System) สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดกิจกรรมอบรมของสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (โดย คุณศศิธร หนูทอง ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ)

3) การปรับปรุงกระบวนการจัดตารางสอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาในอนาคต (The improvement of exam scheduling process by the information technology for future development) (โดย คุณมยุรี บัวจันทร์ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล)

4) การพัฒนากระบวนการแก้ไขผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (Development of the revising grade process effectively) (โดย คุณสุดารัตน์ ภัทรฐิติวงศ์ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล)

5) การพัฒนาระบบสนับสนุนการติดตามและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา (SIS) (Development of the monitoring system and information management of student information system) (โดย ว่าที่ร้อยตรีวีรเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล)

ทั้งนี้ ผลงานที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในงาน ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญสู่การพัฒนาการดำเนินงานที่มีส่วนสร้างความเข้มแข็ง และเป็นต้นแบบที่ดีทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อไป