EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบ และการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Education”

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการเรียนการสอนเพื่อการคิดเชิงระบบและการสร้างความรู้ในแนวคิด STEM Education” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 เพื่อให้อาจารย์สามารถออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนโดยใช้กระบวนการทาง STEM Education มาบูรณาการและเชื่อมโยงเนื้อหาในรายวิชาสามารถพัฒนาผผู้เรียนให้คิดเป็น ทำเป็น วิเคราะห์เป็น และประยุกต์ใช้เป็น สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ปานรัตน์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มาร่วมถ่ายทอดและให้ความรู้ในครั้งนี้