EILA จัดอบรมให้ความรู้บุคลากร การนำผลงานเข้าสู่การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในโครงการเวทีคุณภาพ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

EILA จัดอบรมให้ความรู้บุคลากร การนำผลงานเข้าสู่การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในโครงการเวทีคุณภาพ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการเวทีคุณภาพ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้บุคลากร สำหรับการนำผลงานเข้าสู่การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ณ ห้องประชุม EILA5 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ ม.อ. โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “อย่างไรให้ได้ Best Practices” จาก คุณรุสนี กุลวิจิตร นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มาร่วมถ่ายทอดและเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมนำเสนอ 4 ผลงาน จากบุคลากรแต่ละฝ่าย เพื่อให้ข้อคิดเห็นโดยวิทยากรและกรรมการ สำหรับการปรับปรุงผลงานให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น