ม.อ. จับมือ ซีพี ออลล์ ลงนามทางวิชาการ สนับสนุนและพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี

ม.อ. จับมือ ซีพี ออลล์ ลงนามทางวิชาการ สนับสนุนและพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย คุณสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ร่วมลงนาม ซึ่งมี คณะผู้บริหาร และบุคลากรของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สำหรับกรอบและแนวทางความร่วมมือขอองการลงนามดังกล่าว โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 วิทยาเขต ในหลักสูตรภายในกรอบความร่วมมือ สนับสนุนค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่น ๆ ในช่วงที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน และจัดหาสถานประกอบการให้กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ และเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เหมาะสมมีรายได้และอาชีพมั่นคง นอกจากนี้ บริษัทและมหาวิทยาลัยยังร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการทำงานจริง จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร ตลอดจนร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมหรือโครงการในอนาคตร่วมกัน

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายการจัดการศึกษาที่กำหนดให้หลักสูตรปริญญาตรีที่ตอบสนองกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 5 กลุ่มวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ภายในระยะเวลา 4 ปี ซึ่งหลักสูตร CWIE เป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนในมหาวิทยาลัยกับการทำงานจริง โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของหลักสูตร CWIE คือ สถานประกอบการ ที่จะต้องมีการสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างคณะหรือหลักสูตร เพื่อออกแบบหลักสูตรหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีสมรรถนะและทักษะต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ มีความพร้อมสู่โลกของการทำงานจริงหลังสำเร็จการศึกษา

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เล็งเห็นว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม มีบทบาทสำคัญด้านการเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ รวมทั้งการส่งเสริมทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดรับกับบทบาทของมหาวิทยาลัยฯ ที่ยึดถือพระราชปณิธานในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” จึงนำมาสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในครั้งนี้