ม.อ. เข้าเยี่ยมสถานประกอบการที่ดำเนินงานสหกิจศึกษา พร้อมจับมือ อาร์ วี คอนเน็กซ์ ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ม.อ. เข้าเยี่ยมสถานประกอบการที่ดำเนินงานสหกิจศึกษา พร้อมจับมือ อาร์ วี คอนเน็กซ์ ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

มหาวิทยาสงขลานครินทร์ โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาจากทั้ง 5 วิทยาเขต เดินทางไปเยี่ยมสถานประกอบการที่ดำเนินงานสหกิจศึกษาและสถานประกอบการที่รับบัณฑิตผู้ผ่านโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าทำงาน พร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของสถานประกอบการ เพื่อร่วมกันร่างแนวทางความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE และเพื่อให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานประกอบการกับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

โดยคณะผู้เดินทางได้เข้าเยี่ยมสถานประกอบการ 2 แห่ง ได้แก่ 
1) บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2) บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด

ในโอกาสนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ณ ห้องประชุม บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด การลงนามทางวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยที่ทั้งสองฝ่ายจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงระหว่างเรียน ส่งผลให้นักศึกษาพัฒนาตนเองและมีศักยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: 0-7428-9225
งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)