EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE”

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE”

เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อให้ผู้อบรมสามารถพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome Based Education (OBE) และสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของ สป.อว. และสามารถวางแผนออกแบบหลักสูตร CWIE และสามารถออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

การจัดอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ รศ.ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี
รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข และ รศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ นอกจากนี้ มีวิทยากรรับเชิญจากสถานประกอบการ คือ คุณสมโชค คงรินทร์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ วิทยากรรับเชิญจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร คือ ดร.กันยา อัครอารีย์ ณ ห้อง BSc4 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่