EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE”

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE”

เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2567 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE ณ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้ผู้อบรมสามารถพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome Based Education (OBE) และสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของ สป.อว. และสามารถวางแผนออกแบบหลักสูตร CWIE และสามารถออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

การจัดอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากร รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี  ผศ.ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ และรศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ นอกจากนี้ มีวิทยากรรับเชิญ คือ ดร.อริศ หัสมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ณ ห้องปริชญากร สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี