EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE”

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. วิทยาเขตภูเก็ต “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE”

เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2567 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE เพื่อให้ผู้อบรมสามารถพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome Based Education (OBE) และสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของ สป.อว. และสามารถวางแผนออกแบบหลักสูตร CWIE และสามารถออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

การจัดอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข รศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ โดยมีวิทยากรรับเชิญ คุณสมยศ ปัดน้อย กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด และวิทยากรรับเชิญ ดร.ห้าวหาญ ทวีเส้ง คณะศิลปศาสตร์ วิทยากรรับเชิญจากหลักสูตรและสถานประกอบการ ณ ห้อง 5102A ตึก 5 ชั้น 1 วิทยาเขตภูเก็ต