EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. วิทยาเขตตรัง “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE”

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. วิทยาเขตตรัง “การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE”

เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2567สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE และการจัดหลักสูตรแบบ CWIE เพื่อให้ผู้อบรมสามารถพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome Based Education (OBE) และสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของ สป.อว. และสามารถวางแผนออกแบบหลักสูตร CWIE และสามารถออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

การจัดอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ รศ.ดร. ศิริลักษณ์ บางโชคดี รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี  รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข  และ รศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ ณ ห้อง 3301 วิทยาเขตตรัง