ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (5 วิทยาเขต)” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ อาคาร 1

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในแต่ละด้าน จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประกวดผลงานฯ ระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานภาคใต้ตอนล่าง ในวันที่ 18 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อไป ดังรายละเอียดนี้

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอารียา เส็นก้าหรีม และ นางสาววรวิสรา พรหมรักษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โครงงานเรื่อง การลดปริมาณตำหนิ กาวหลุมบนผิวแผ่นชิ้น ไม้อัด (Particleboard) E015NP

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวกรองขวัญ เรณุมาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงงานเรื่อง Studying the feasibility of canceling Post run-in to reduce machine setup time.

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวชลาทิพย์ ไทยอำมาตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โครงงานเรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาเฉดสีมุกสำหรับการเคลือบสีรถยนต์

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวอธิฐาน เขียวเด็ด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงงานเรื่อง Fabrication of Bolus Using 3D Printing Technique for Radiotherapy.

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวณิชกมล อภิชาติโชติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงงานเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการปิดฉลากผลิตภัณฑ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชนิสรา เพ็ชรหวล และ นางสาวศรัญญา ดำแก้ว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
โครงงานเรื่อง โครงการโรงเรียนครอบครัว

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวออมสิน คลังเจ็ด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โครงงานเรื่อง ระบบการบริหารจัดการข้อมูลค่าใช้จ่ายในการดําเนินพิธีการศุลากรขาเข้า กรณีศึกษาบริษัท เคไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาววิไลพร จงรักษ์  คณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
โครงงานเรื่อง การจัดการขยะอาหารของเมือง

ด้านนวัตกรรม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายก.ธนกร กาญจนภักดิ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงงานเรื่อง Design and build prototypes of automatic fire extinguisher.

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายอานาซ ซาแม และ นายฮานีฟ แยนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี
โครงงานเรื่อง ต้นแบบบอร์ดควบคุมรถตัดหญ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยี  Real-Time Kinematic Global Positioning System (RTK GPS)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายแท่นทอง อาจณรงค์ และ นายเอกวิทย์ คงช่วย คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
โครงงานเรื่อง การออกแบบการ์ตูนช่อง ด้วยเทคนิคดิจิตอล เรื่อง Get’em Ricky 

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาววิภาวดี พรหมพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงงานเรื่อง การพัฒนาถ้วยอนามัยต้านจุลชีพจากซิลิโคนเกรดการแพทย์ผสมสารสกัดใบกระทุ เพื่อลดความเสี่ยงจาก Menstrual Toxic Shock Syndrome

ด้านนานาชาติ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสันติสุข ปานแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โครงงานเรื่อง Conduct validation study of the halogen moisture Analyzer against conventional method using oven for The moisture content analysis of desiccated coconut.

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสิริภากร สุทิน  คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โครงงานเรื่อง Development of glucose-utilizing Cupriavidus necator H16 strain for PHA production.

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวภาวิณี ทองจีนสังข์  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง
โครงงานเรื่อง The Determinants Of Thai Students Decision-Making To Study In Malaysia.

รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวกามีล๊ะ อารง และ นางสาวรุสมา อาดำ คณะวิทยาการอิสลาม วิทยาเขตปัตตานี
โครงงานเรื่อง คู่มือคนไทย แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารับการใช้บริการงานกงสุล และหนังสือเรื่องปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่ของท่านศาสดามูฮำหมัด ศ.ล.