อพวช. จัดกิจกรรมเสวนาวิทยาศาสตร์และ Talk Thought Together เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจในวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อพวช. จัดกิจกรรมเสวนาวิทยาศาสตร์และ Talk Thought Together เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจในวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรมเสวนาวิทยาศาสตร์เพื่อสาธารณะ 2567 ครั้งที่ 4: Future is Now และกิจกรรม Talk Thought Together: คุย คิด (ด้วย) กัน season 5 ครั้งที่ 2 ขึ้น ณ ห้องประชุม EILA3 และ EILA5 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรม และนิทรรศการ เพื่อสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยสนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ รวมถึงเป็นการสร้างกิจกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับสาธารณะ โดยสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดงานดังกล่าว ร่วมกับ อพวช.