EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล”

EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “การพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล”

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมการพัฒนาอาจารย์ใหม่ด้านการเรียนการสอน แบบโมดูล โดยจัดให้แก่อาจารย์ใหม่ (ช่วงเช้า) โมดูลที่ 3 หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended learning) และการใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้” และ (ช่วงบ่าย) หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ STEM เป็นฐาน และหลักการวิจัยในชั้นเรียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่อาจารย์ใหม่ได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ของความเป็นอาจารย์ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถวางแผนเพื่อเตรียมเข้าสู่สมรรถนะอาจารย์ระดับดรุณาจารย์ได้ภายใน 1 ปี

การจัดอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผศ.ดร.ธเนศ ปานรัตน์ และ ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ เป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้อง EILA3  ชั้น 8 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่