แนะนำ ม.อ. สำหรับนักศึกษาใหม่ : PSU Journey in 3D [HATYAI CAMPUS]

แนะนำ ม.อ. สำหรับนักศึกษาใหม่ : PSU Journey in 3D [HATYAI CAMPUS]

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) ขอแนะนำ

PSU Journey in 3D [HATYAI CAMPUS]

โดย นาย พีรณัฐ นาคปลัด
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSU Journey in 3D [HATYAI CAMPUS] เป็นการแสดงภาพแผนที่เฉพาะอาคารภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และส่วนงานประเภทวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย

สามารถรับชมผลงาน และดาวน์โหลดไฟล์ได้ดังนี้


ภาพนิ่ง (Images) / วิดีโอฟุตเทจ (Footage Video)

(สามารถดาวน์โหลดได้ภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)