ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา: PSU Journey in 3D [HATYAI CAMPUS]

ผลงานสหกิจศึกษา: PSU Journey in 3D [HATYAI CAMPUS]

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ (EILA) ขอเผยแพร่ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

PSU Journey in 3D [HATYAI CAMPUS]

โดย นาย พีรณัฐ นาคปลัด
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

PSU Journey in 3D [HATYAI CAMPUS] เป็นการแสดงภาพแผนที่เฉพาะอาคารภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และส่วนงานประเภทวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย

การเผยแพร่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ทางหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดตาม รับชมผลงาน และดาวน์โหลดไฟล์ได้ดังนี้


ภาพนิ่ง (Images) / วิดีโอฟุตเทจ (Footage Video)

(สามารถดาวน์โหลดได้ภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยเท่านั้น)