รับสมัครทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ PSU MOOC เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567

ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านที่สนใจสมัครทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ PSU MOOC เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567


ใบสมัครขอรับทุน

รายละเอียดการสมัครทุน PSU MOOC 2567

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่สอดคล้องกับ Strategic Objective (SO) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และตอบสนองความต้องการทักษะที่จำเป็นของตลาดในอนาคต

2. เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคุณภาพ พร้อมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ PSU MOOC

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่รับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2567


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณกาญจนา แก้วเสถียร
โทรศัพท์ : 0-7428-9213 และ 15
e-mail: psumooc@gmail.com