สป.อว. หารือร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “เพื่อจัดทำหลักสูตรระดับปริญญา (Degree) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่”

สป.อว. หารือร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “เพื่อจัดทำหลักสูตรระดับปริญญา (Degree) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่”

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ สป.อว. นำโดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ เข้าประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์จาก ม.อ. เพื่อจัดทำหลักสูตรระดับปริญญา (Degree) ณ ห้อง EILA3 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์