EILA จัดอบรมคณาจารย์ และบุคลากร ม.อ. “การสร้างสื่อการสอนด้วย CANVA (รุ่นที่ 1)”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนด้วย CANVA (รุ่นที่ 1)” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

EILA

19/05/2023