EILA จัดอบรมคณาจารย์ และบุคลากร ม.อ. “การสร้างสื่อการสอนด้วย CANVA (รุ่นที่ 1)”

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนด้วย CANVA (รุ่นที่ 1)” ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร ม.อ. ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้งานของแอปพลิเคชั่น Canva และมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด วิทยากรโดย คุณธันวา เจ๊ะอาแว บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาร่วมถ่ายทอดและให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ.) ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์