เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ What the Wooow !!! เพราะมันจึ้งมาก… ChatGPT สำหรับการจัดการเรียนการสอน

เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ What the Wooow!!! เพราะมันจึ้งมาก… ChatGPT สำหรับการจัดการเรียนการสอน


สมัครเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดโครงการอบรม What the Wooow!!! เพราะมันจึ้งมาก… ChatGPT สำหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้อาจารย์ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ChatGPT และนำมาใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยากร

ผศ.ดร.ธเนศ ปานรัตน์
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่

วัน และเวลาจัดงาน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 | เวลา 13.30-16.30  น.
รูปแบบการจัดอบรม ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting

ใบรับรอง (e-Certificate)

ผู้เข้าร่วมงานสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาอาจารย์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9210-11