EILA จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านวิชาการและงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 5 วิทยาเขต ประจำปี 2567

EILA จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านวิชาการและงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 5 วิทยาเขต ประจำปี 2567

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ 5 วิทยาเขต ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเขาหลัก แอม-เมอรัล บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพังงา โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทั้งในด้านหลักสูตรวิชาการและ CWIE จากทั้ง 5 วิทยาเขตเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์และมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมถึงแนวทางการดำเนินงานด้านวิชาการและการขับเคลื่อนงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานหลักสูตรและวิชาการ กรุณาติดต่อ: 0-7428-9221, 0-7428-9223
งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) กรุณาติดต่อ: 0-7428-9225