เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

เชิญชวนอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning


สมัครเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการอบรม

ตรวจสอบรายชื่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ เกิดแนวคิด มุมมองในวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย สามารถเลือกปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้อาจารย์สามารถระบุความสามารถของผู้เรียนที่ต้องการทำให้เกิดขึ้นหรือต้องการพัฒนาให้ดีขึ้นได้
2. เพื่อให้อาจารย์สามารถอธิบายการคิดวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาในประเด็น ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ได้
3. เพื่อให้อาจารย์สามารถออกแบบกิจกรรมที่พัฒนาทักษะและทัศนคติที่ต้องการได้
4. เพื่อให้อาจารย์สามารถเลือกเนื้อหาได้สอดคล้องเหมาะสมกับทักษะและทัศนคติที่ต้องการ
5. เพื่อให้อาจารย์สามารถออกแบบรูปแบบการสอนและการเรียนรู้แบบ Active Learning

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์ใหม่ และอาจารย์ผู้สนใจ ทุกคณะ/ทุกวิทยาเขต จำนวน 100 คน 

วิทยากร

อาจารย์วรงค์ ถาวระ นักวิชาการอิสระ 

วัน และเวลาจัดงาน

26 พ.ค. 2566 | เวลา 08.30-16.30  น.
ณ ห้อง BSc. 0306 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (BSc.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใบรับรอง (e-Certificate)

ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาอาจารย์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9210-11