EILA จัดอบรมคณาจารย์ ม.อ. “เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning”

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning” เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

EILA

26/05/2023