เชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE (Outcome Based Education) และการจัดการศึกษาในรูปแบบ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education)

เชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE (Outcome Based Education) และการจัดการศึกษาในรูปแบบ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education)


สมัครเข้าร่วมโครงการ

กำหนดการ

ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรตาม OBE (Outcome Based Education) และการจัดการศึกษาในรูปแบบ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) ให้แก่ทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อให้ผู้อบรมสามารถพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome Based Education (OBE) และสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของ สป.อว. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวางแผนออกแบบหลักสูตร CWIE และสามารถออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรทุกระดับ การศึกษาที่มีแผนจะดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้เข้าร่วมการอบรมต้องเป็นไปตามเงื่อนไข

1) อาจารย์ที่มีหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมิน หรือมีส่วนในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร

2) มีข้อมูลการสำรวจ Stakeholder needs และ/หรือมี Program Learning Outcomes (PLOs) ของหลักสูตร

วัน และเวลาจัดงาน

ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตตรัง) : วันที่ 16-17 มกราคม 2567

ครั้งที่ 2 (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) : วันที่ 25-26 มกราคม 2567

ครั้งที่ 3 (วิทยาเขตหาดใหญ่) : วันที่ 28-29 มีนาคม 2567

ครั้งที่ 4 (วิทยาเขตภูเก็ต) : วันที่ 4-5 เมษายน 2567

ครั้งที่ 5 (วิทยาเขตปัตตานี) : วันที่ 24-25 เมษายน 2567

ใบรับรอง (e-Certificate)

ผู้เข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาอาจารย์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9210 และ 11