เชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE (Outcome Based Education) และการจัดการศึกษาในรูปแบบ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education)

เชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตาม OBE (Outcome Based Education) และการจัดการศึกษาในรูปแบบ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education)


สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตรวจสอบรายชื่อ

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรตาม OBE (Outcome Based Education) และการจัดการศึกษาในรูปแบบ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) ให้แก่ทั้ง 5 วิทยาเขต เพื่อให้ผู้อบรมสามารถพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome Based Education (OBE) และสอดคล้องกับหลักการและแนวคิดการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาตามหลักเกณฑ์ของ สป.อว. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวางแผนออกแบบหลักสูตร CWIE และสามารถออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจำหลักสูตรของหลักสูตรทุกระดับ การศึกษาที่มีแผนจะดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้เข้าร่วมการอบรมต้องเป็นไปตามเงื่อนไข

1) อาจารย์ที่มีหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมิน หรือมีส่วนในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร

2) มีข้อมูลการสำรวจ Stakeholder needs และ/หรือมี Program Learning Outcomes (PLOs) ของหลักสูตร

วัน และเวลาจัดงาน

ครั้งที่ 1 (วิทยาเขตตรัง) : วันที่ 16-17 มกราคม 2567

ครั้งที่ 2 (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี) : วันที่ 25-26 มกราคม 2567

ครั้งที่ 3 (วิทยาเขตหาดใหญ่) : วันที่ 28-29 มีนาคม 2567

ครั้งที่ 4 (วิทยาเขตภูเก็ต) : วันที่ 4-5 เมษายน 2567

ครั้งที่ 5 (วิทยาเขตปัตตานี) : วันที่ 24-25 เมษายน 2567

ใบรับรอง (e-Certificate)

ผู้เข้าอบรมสามารถดาวน์โหลดใบรับรอง (e-Certificate) การเข้าร่วมกิจกรรมได้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมและเข้าร่วมการประเมินกิจกรรม


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานพัฒนาอาจารย์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
โทรศัพท์ : 0-7428-9210 และ 11