บรรยายพิเศษ “ความเชื่อมโยงของการรับรองหลักสูตรด้วยเกณฑ์มาตรฐานสากล กับแนวทางการรับรองหลักสูตรของ สป.อว.”

บรรยายพิเศษ

ความเชื่อมโยงของการรับรองหลักสูตรด้วยเกณฑ์มาตรฐานสากล กับแนวทางการรับรองหลักสูตรของ สป.อว.

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร

11 ตุลาคม 2566 | เวลา 09.00 – 10.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting