VDO : อบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (online)

บันทึกการอบรม การสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (online)

เป็นการอบรมเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์(Online course และ Massive Open Online Course : MOOC) รวมทั้งการพัฒนาให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ และนำความรู้ไปสู่การจัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

1. หัวข้อ “ความรู้ด้านลิขสิทธิ์ กับการผลิตสื่อ MOOC”

วิทยากรโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ด้านพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น.

2. หัวข้อ การวางแผนและเตรียมตัวสำหรับการออกแบบคอร์สออนไลน์

วิทยากรโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ สติมั่น  อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ อาจารย์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

การวางแผนและเตรียมตัวสำหรับการออกแบบคอร์สออนไลน์ | PART 1


การวางแผนและเตรียมตัวสำหรับการออกแบบคอร์สออนไลน์ | PART 2