บรรยายพิเศษ “หลักการ แนวคิดหลักสูตรแบบ CWIE”

บรรยายพิเศษ

หลักการ แนวคิดหลักสูตรแบบ CWIE

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ และรักษาการผู้อำนวยการ กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8 พฤศจิกายน 2566 | เวลา 13.00 – 14.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting