รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)

ประกาศ!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญชวน นักศึกษา และบุคลากร ม.อ. เข้าร่วมทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communtication in the Workplace : TEC-W) (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สมัครเข้าร่วมโครงการ


ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ บัดนี้ – 16 มกราคม 2565 (ก่อน 12. 00 น.)

สมัครเข้าร่วมโครงการ : ปิดรับสมัคร

วันเวลา และสถานที่สอบ

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ. ภาคใต้ตอนล่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

กลุ่มเป้าหมาย

1. นักศึกษา จำนวน 60 คน
2. บุคลากร จำนวน 40 คน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทดสอบและประเมินผลความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ระดับ B1 และ B2 ด้วยระบบดิจิทัล
2. เพื่อใช้คะแนนผลการทดสอบเป็นองค์ประกอบในการแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และสถานประกอบการ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษต่อไป

ลักษณะของแบบทดสอบ

1. เวลาในการทำแบบทดสอบ ใช้เวลา 90 นาที
2. ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
3. วัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ 4 ด้าน ประกอบด้วย

111– ทักษะการฟัง (Listening 25 คะแนน)
111– ทักษะการพูด (Speaking 25 คะแนน)
111– ทักษะการอ่าน (Reading 25 คะแนน)
111– ทักษะการเขียน (Writing 25 คะแนน)

หมายเหตุ : แบบทดสอบ TEC-W พัฒนาโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ

ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ผ่านช่องทาง : https://eila.psu.ac.th 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณโสติยา อันชูฤทธิ์ หรือ คุณสายทิพย์ แทนนิกร
โทรศัพท์ : 0-7428-9212
E-mail : sotiya.w@psu.ac.th , saithip.t@psu.ac.th