ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน” ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น 4 สำนักงาน ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564

EILA

23/12/2021

เชิญชวนเข้าร่วมงาน การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยใช้ STEM เป็นฐาน (Online)

การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ โดยใช้ STEM เป็นฐาน (Online)
วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.

EILA

23/12/2021

โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ปี 2565

ขอเชิญชวนเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

EILA

02/12/2021

ทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565

ทุนสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์(Online course และ Massive Open Online Course)เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Online course และ Massive Open Online Course) รวมทั้งการพัฒนาให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ และนำความรู้ไปสู่การจัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นในระดับอุดมศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงในสังคมพหุวัฒนธรรม จึงได้จัดสรรทุนสนับสนุนดังกล่าวขึ้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารนี้ Download เอกสารโครงการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณกาญจนา แก้วเสฐียร โทรศัพท์ 0-7428-9213

EILA

23/11/2021

อบรมการใช้งานระบบ e-Testing (Online)

อบรมการใช้งานระบบ e-Testing (Online) สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  กำหนดจัดอบรมการใช้งานระบบ e-Testing มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยจัดอบรมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meetingวิทยากรโดย : คุณสุวัฒน์  อนันตคุณูปกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรีนรู้   การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการใช้งานระบบ e-Testing  และเพื่อให้อาจารย์สามารถใช้ระบบ e-Testing มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการจัดสอบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ——- รับสมัคร รุ่นละ 50 ท่าน ——- เปิดลงทะเบียน จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ – รุ่นที่ 1 : วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. – รุ่นที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม  2564  เวลา 09.00-12.00 […]

EILA

22/11/2021

การประชุม Thailand Quality Conference & The 22nd Symposium on TQM Best Practices in Thailand 2021

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักการศึกษาได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงาน  Thailand Quality Conference & The 22nd Symposium on TQM Best Practices in Thailandเรื่อง “การยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน์”

EILA

04/11/2021

ขอแสดงความยินดีกับ โครงการ “การยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน์”

ขอแสดงความยินดีกับ โครงการ “การยื่นขอรับการประเมินฯ PSU-TPSF แบบออนไลน์” ที่ได้รับรางวัล Popular Vote จากโครงการเวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2564

EILA

03/11/2021

รายวิชา/ชุดวิชาเปิดใหม่ PSU Next U ภาคการศึกษาที่ 2/2564

ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของสังคมโลก ส่งผลต่อการดำเนินงานในทุกภาคส่วนที่ต้องเร่งปรับตัวรวมถึงการจัดการการศึกษา รูปแบบการศึกษาในระบบโรงเรียนอาจไม่ตอบสนองต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนในยุคนี้อีกต่อไป แนวโน้มการศึกษามุ่งเข้าสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดกว้างสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงจัดหลักสูตรแบบ non degree “การศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” หรือ “PSU NEXT-U” ขึ้น เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการ reskill/upskill/newskill ให้แก่ผู้เรียนทุกช่วงวัยผ่านการเรียนร่วมกับนักศึกษาในชั้นเรียน และหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่มีการรับรองสมรรถนะ หรือสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต (credit bank) เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางสังคม ข้อมูลรายวิชาเปิดใหม่ที่ : https://psunext.psu.ac.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : คุณพัชรา รัตนคช ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โทรศัพท์ : 0 7428 9252 อีเมล : patchara.r@psu.ac.th

EILA

21/10/2021

อบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 2 (Online)

รายละเอียดโครงการ) อบรมเชิงปฏิบัติการ :การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 2 (Online) สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome-Based Education (OBE) รุ่นที่ 2 (Online)เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกระดับการศึกษา มีความรู้ พร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome-Based Education ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม Outcome-Based Education ของแต่ละหลักสูตรได้ กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรหรือผู้ที่รับมอบหมายจากหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา ช่วงเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 อัตราค่าสมัคร 1,200 บาท/คน สมัครเข้าร่วมโครงการ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 การชำระเงินค่าลงทะเบียน ธนาคารไทยพาณิชย์ (ประเภทออมทรัพย์)หมายเลขบัญชี : 565-507148-0ชื่อบัญชี : สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ** โปรดเตรียมหลักฐานการชำระเงิน เพื่อแนบพร้อมการสมัคร ** […]

EILA

15/10/2021

อบรมเชิงปฏิบัติการ Interactive Digital Whiteboard for Creative Teaching and Learning (Online)

อบรมเชิงปฏิบัติการInteractive Digital Whiteboard for Creative Teaching and Learning (Online) สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Interactive Digital Whiteboard for Creative Teaching and Learning (Online)วิทยากรโดย : ผศ. ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้รุ่นที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. (ผ่านระบบ ZOOM Meeting) สมัครเข้าร่วมโครงการ :  ปิดรับสมัคร สำหรับผู้เข้าอบรม** โปรดเตรียม PC /Notebook /Tablet /Smartphone หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ** เพื่อประกอบการฝึกปฏิบัติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :ด้านข้อมูลโครงการ คุณวนิดา กาเหย็ม โทรศัพท์ : 0-7428-9210Email : wanida.k@psu.ac.th ด้านระบบการสมัคร คุณเกียรติศักดิ์ คมขำ โทรศัพท์ […]

EILA

14/10/2021

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สถานการณ์โควิด (Covid-19) ทำให้ชีวิตทำงานเปลี่ยน ต้องเรียนสหกิจศึกษาอย่างไร? (Online)

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาสถานการณ์โควิด (Covid-19) ทำให้ชีวิตทำงานเปลี่ยน ต้องเรียนสหกิจศึกษาอย่างไร? (Online) บันทึกวิดีโอผ่าน Facebook เอกสารประกอบการอบรม สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนดจัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสหกิจศึกษาหัวข้อ สถานการณ์โควิด (Covid-19) ทำให้ชีวิตทำงานเปลี่ยน ต้องเรียนสหกิจศึกษาอย่างไร? (Online)ในวันจันทร์ ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00-17.00 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยและพบกับ ผู้บริหารจาก 7 บริษัทชั้นนำ ร่วมผลิตบัณฑิตทั่วประเทศ  ตัวแทนบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัดคุณนงนุช เสถียรกิตติโรจน์ (Hirer Marketing Lead)คุณพรลัดดา เดชรัตน์วิบูลย์ (Country Manager) ตัวแทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (CPF)คุณชินวัฒน์ คุรุปัญญา (ผู้จัดการแผนกสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล) ตัวแทนบริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริคไทย ออโต้-พาร์ท จำกัดคุณนภัสวรรณ ชุมพร (เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล) ตัวแทนบริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ […]

EILA

13/10/2021

โครงการ PSU Open Mobility เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติ

โครงการ PSU Open Mobility เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติ ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ภายใต้แผนงานพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดสรรเงินเงินอุดหนุนภายใต้โครงการ PSU Open Mobility เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม (PSU OPEN MOBILITY Knowledge and Innovation through International Collaboration) ซึ่งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรม/การเรียนการสอน และความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร จำนวน 2 โครงการ คือ 1. การสนับสนุนงบประมาณการจัดการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรม Virtual Exchange เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถพัฒนาวิชาการ ทักษะทางภาษา และสมรรถนะการอยู่ในสังคมโลก ผ่านการเรียนการสอน/การจัดกิจกรรมร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ เอกสารโครงการ 2. การสนับสนุนทุนพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาและหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับเตรียมความพร้อมรองรับความเป็นนานาชาติ เอกสารโครงการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนลินี จิโรภาสโทรศัพท์ 0-7428-9226อีเมล์ nalinee.j@psu.ac.th

EILA

11/10/2021