การประชุมความร่วมมือ EASTEM Project

การประชุมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน EASTEM Project

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมประชุม Euro – Asia Collaboration for Enhancing STEM Education (EASTEM) ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2562 ณ Vilnius University ประเทศลิทัวเนีย

การประชุมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนามและไทย เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการศึกษาโดยใช้สเต็ม (STEM) รวมถึงการจัดตั้งศูนย์สเต็มในมหาวิทยาลัย สำหรับประเทศไทยมี 3 มหาวิทยาลัยที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์