การอบรมร่วมเรียนรู้ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และ ผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ”

การอบรมร่วมเรียนรู้ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และ ผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ”

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมร่วมเรียนรู้ หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และผู้ปฏิบัติงาน CWIE ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ”
ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศ CWIE และหลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน CWIE ใน สถาบันอุดมศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน CWIE
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน CWIE ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน CWIE ของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ

กลุ่มเป้าหมาย

1. คณาจารย์นิเทศ ด้าน CWIE จำนวน 100 คน
2. ผู้นิเทศงานและผู้ปฏิบัติงานด้าน CWIE ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ

พิธีเปิดงาน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรการอบรม (12 มกราคม 2565)

1. บรรยายเรื่อง “ปรัชญา แนวคิด และความสำคัญของ CWIE” (เวลา 09.00-10.00 น.)
วิทยากรโดย: ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

2. อภิปรายเรื่อง “CWIE Platform: หลักการ แนวคิดและทิศทางการขับเคลื่อน CWIE”
(เวลา 10.15-12.00 น.)

วิทยากรโดย: ดร.อรสา ภาววิมล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และ คุณชุลี ศรีนวล ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและเทียบคุณวุฒิ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3. อภิปรายเรื่อง “ระบบและการบริหารจัดการ CWIE” (เวลา 13.00-15.00 น.)
วิทยากรโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
และ ดร.ธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4. อภิปรายเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบฐานข้อมูลเพื่อการดำเนินงาน CWIE”
(เวลา 15.15-17.00 น.)

วิทยากรโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และ คุณอาณัติ จั่นเผือก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หลักสูตรการอบรม (13 มกราคม 2565)

5. อภิปรายเรื่อง “การนิเทศงาน CWIE (คณาจารย์นิเทศ/ผู้นิเทศงาน/ผู้ปฏิบัติงาน)”
(เวลา 08.30-10.00 น.)

วิทยากรโดย: ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และ คุณภูมิพันธ์ รัศมีจันทร์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายผลิต บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด

6. อภิปรายเรื่อง “มาตรฐานหลักสูตรและการดำเนินงาน CWIE”
ช่วงที่ 1 (เวลา 10.15-12.00 น.) และช่วงที่ 2 (เวลา 13.00-14.30 น.)

วิทยากรโดย: ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
และ ดร.อรสา ภาววิมล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7. อภิปรายเรื่อง “การสนับสนุนสิทธิประโยชน์ในการดำเนินงาน CWIE” (เวลา 14.30-15.10 น.)
วิทยากรโดย: คุณทวีศักดิ์ หมัดเนาะ กรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาไทย สมาคมสหกิจศึกษาไทย

8. อภิปรายเรื่อง “หลักการประเมินผล และสะท้อนคิด CWIE” (เวลา 15.25-16.45 น.)
วิทยากรโดย: ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีสุรนารี
และ ดร.ธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หลักสูตรการอบรม (14 มกราคม 2565)

9. อภิปรายเรื่อง “การประเมินผลและสะท้อนคิด CWIE สำหรับคณาจารย์นิเทศ”
(เวลา 08.30-10.00 น.)
วิทยากรโดย: ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และคุณภูมิพันธ์ รัศมีจันทร์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายผลิต บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด

หลักสูตรการอบรม (14 มกราคม 2565)

9. อภิปรายเรื่อง “การประเมินผลและสะท้อนคิด CWIEสำหรับคณาจารย์นิเทศ”
ช่วงที่ 1 (เวลา 08.30-10.00 น.) และช่วงที่ 2 (เวลา 10.15-12.00 น.)

วิทยากรโดย: ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีสุรนารี

10. อภิปรายเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของคณาจารย์นิเทศ และกิจกรรม Role Play” (เวลา 13.00-14.00 น.)
วิทยากรโดย: ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และ อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

หลักสูตรการอบรม (14 มกราคม 2565)

9. อภิปรายเรื่อง “การประเมินผลและสะท้อนคิด CWIE สำหรับคณาจารย์นิเทศ”
(เวลา 08.30-10.00 น.)
วิทยากรโดย: ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และคุณภูมิพันธ์ รัศมีจันทร์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายผลิต บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด