การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้การต้อนรับทีมผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการพัฒนากรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ PSU-TPSF  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565  ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)