ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการหลักสูตรโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการหลักสูตรโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 : ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ นำคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รศ. ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

ส่วนของภาคเช้า : เป็นการรับฟังผลการดำเนินการจัดหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ คือ หลักสูตรเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพภาคใต้ด้วยวิทยาการข้อมูล หลักสูตรการสร้างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมืออาชีพ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมทางด้าน Model Based Design, Embedded System Design และ Image Processing สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม (PLC) หลักสูตรการป้องกันและการจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุสำหรับผู้ดูแล หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็ก และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

ส่วนของภาคบ่าย : เป็นการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่สำหรับการจัดการเรียนการสอน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมทางด้าน Model Based Design, Embedded System Design และ Image Processing สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และหลักสูตรการเขียนโปรแกรมควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม (PLC) และคณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร

ทั้งนี้ ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี อว. กล่าวว่า โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ทำให้เกิดหลากหลายหลักสูตรที่สร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงตอบโจทย์ความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานสัดส่วนของวิชาการและวิชาชีพอย่างลงตัว สร้างโอกาสนักศึกษา​ได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริงที่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน พร้อมเพิ่มอาชีพให้คนวัยทำงาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต​ (lifelong learning) ด้วยความต้องการของสถานประกอบการและการแข่งขันที่สูงขึ้น แต่จำนวนผู้จบใหม่และสามารถทำงานได้จริงทันทีกลับลดน้อยลง จึงต้องเร่งผลักดันให้เกิดหลักสูตรใหม่ๆ และกำลังคนที่มีคุณภาพให้ทันความต้องการของสถานการณ์ปัจจุบัน และขอชื่นชม ม.สงขลานครินทร์ ที่มีการจัดสรรหลักสูตรต่าง ๆ ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 61-63 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดีมีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศได้จริง