การอบรม เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ (online)

การอบรม เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ (online)

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรม “เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ” (online) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าเกี่ยวกับเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์  และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ปาริชาติ  มณีมัย และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ผศ.ดร.ธเนศ ปานรัตน์ มาให้ความรู้ความเข้าใจและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสาขานั้น ๆ