การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)

การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communication in the Workplace : TEC-W)

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Test of English Communtication in the Workplace : TEC-W) ให้กับนักศึกษา และบุคลากร ม.อ. ที่สนใจ
ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ E-Testing Room ศูนย์เครือข่าย สทศ. ภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งแบบทดสอบ TEC-W พัฒนาโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.