EILA จัดอบรม “เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE” รุ่นที่ 2

สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เคล็ด (ไม่) ลับ กับการเป็นคณาจารย์นิเทศ CWIE รุ่นที่ 2” ให้กับคณาจารย์ ม.อ. จากวิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี ม.ราชภัฏสงขลา และผู้บริหาร บุคลากรจากสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้และวิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง EILA 3 ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้คณาจารย์/บุคลากร ได้รับความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการจัดทำหลักสูตร CWIE ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มากขึ้น และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการเป็นคณาจารย์นิเทศ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาเป็นวิทยากรในการร่วมถ่ายทอดและให้ความรู้ในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศ

เอกสารประกอบการบรรยาย